INFORMACJE

INFORMACJE

Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie  I TY Możesz Zostać Rzemieślnikiem

Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców oraz samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Działa na terenie miasta Wieruszowa i powiatu wieruszowskiego.
Do zadań statutowych Cechu między innymi należy:
– Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
– Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu;
– Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników
• kwalifikacje pedagogiczne
• uprawnienia mistrzowskie
– Promowanie zakładów szkolących pracowników młodocianych;
– Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacji uczniów do nauki zawodu;
– Pośrednictwo w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi;
– Pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu:
• refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
• dofinansowań po wyszkoleniu ucznia
– Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.
Na chwilę obecną Cech zrzesza 59 członków, najwięcej w branży: tapicer , stolarz fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk itp.

CELE I ZADANIA CECHU

1. utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu
2. prowadzenie działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej
3. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Cechu wobec organów administracji publicznej (administracji rządowej i administracji samorządowej) oraz sądów
4. promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła
5. nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle
6. udzielanie pomocy, w szczególności członkom Cechu
7. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki
8. integracja, reintegracja rehabilitacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności młodocianych, osób niepełnosprawnych, seniorów
9. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, wsi i małych miasteczek
10. wdrażania polityk rozwoju regionalnego w zakresie gospodarczym
11. wspomaganie i rozwój obszarów wiejskich, wspólnot i społeczności lokalnych
12. działalność naukowa i naukowo techniczna,
13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. promocja wolontariatu.

Skip to content